RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Den Stående Komité for den Indre Sikkerhed (COSI)

Artikel 71 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indfører Den Stående Komité for den Indre Sikkerhed (COSI) i Rådet. Den består af medlemmerne fra de ansvarlige nationale ministerier, der bistås af EU-landenes faste repræsentationer ved Den Europæiske Union (EU) i Bruxelles og af Rådets sekretariat.

Komitéen har som primær målsætning at lette, fremme og styrke EU-landenes koordinering af aktioner på det operationelle plan på området for indre sikkerhed. Med det formål vil den blandt andet arbejde på områderne politi- og toldsamarbejde, beskyttelse af EU's ekterne grænser samt retligt samarbejde i kriminalsager. Den forelægger med faste intervaller en aktivitetsrapport for Rådet, der informerer Europa-Parlamentet samt de nationale parlamenter herom.

COSI har også - sammen med Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (COPS) - ansvaret for at bistå Rådet i anliggender vedrørende gennemførelsen af "solidaritetsbestemmelsen" (artikel 222 i TEUF).

COSI deltager ikke i udarbejdelsen af lovforslag og heller ikke i gennemførelsen af operationer.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top