RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Regeringskonferens

Detta är det namn som används för de förhandlingar som hålls mellan medlemsstaternas regeringar och vars resultat möjliggör ändringar av fördragen. Dessa konferenser sammankallas inom ramen för ett ordinarie förfarande för ändring av fördragen i enlighet med artikel 48 i fördraget om Europeiska unionen.

Inom ramen för detta förfarande kan varje medlemsstat, kommissionen eller Europaparlamentet förelägga rådet förslag om ändringar av fördragen. Förslagen översänds av rådet till Europeiska rådet och tillställs de nationella parlamenten. Om Europeiska rådet efter att ha hört Europaparlamentet och kommissionen med enkel majoritet antar ett beslut om att granska de ändringar som föreslås, ska Europeiska rådets ordförande sammankalla ett konvent. Det består av företrädare för de nationella parlamenten, medlemsstaternas stats- eller regeringschefer, Europaparlamentet och kommissionen. Konventet ska behandla förslagen till ändringar och ska med konsensus anta en rekommendation till en konferens mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar. Denna ska sammankallas av rådets ordförande i syfte att i samförstånd komma överens om de ändringar som ska göras i fördragen.

De viktigaste regeringskonferenserna under senare år har resulterat i följande fördrag:

  • Europeiska enhetsakten (1986): Genom enhetsakten infördes de ändringar som behövdes för att förverkliga den inre marknaden till den 1 januari 1993.
  • Maastrichtfördraget (1992): Fördraget om Europeiska unionen förhandlades fram vid två separata regeringskonferenser, en om den ekonomiska och monetära unionen (EMU) och en om den politiska unionen, varigenom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) samt samarbetet inom rättsliga och inrikes frågor (RIF) inrättades.
  • Amsterdamfördraget (1997): Detta fördrag är resultatet av den regeringskonferens som inleddes vid Europeiska rådets möte i Turin i mars 1996. Regeringskonferensens uppgifter var att se över de delar av Maastrichtfördraget som orsakade problem vid genomförandet och att förbereda unionen för den framtida utvidgningen.
  • Nicefördraget (2001): den regeringskonferens som föregick detta inleddes i februari 2000 och behandlade de frågor som inte hade fått någon lösning genom Amsterdamfördraget, nämligen Europeiska kommissionens storlek och sammansättning, viktningen av röster i ministerrådet, en eventuell ökad användning av omröstningar med kvalificerad majoritet inom rådet, liksom förstärkt samarbete på olika områden (att det skulle tas med beslutades vid Europeiska rådets möte i Santa Maria de Feira i juni 2000).
  • Lissabonfördraget (2007): efter förkastandet av konventionen 2005 och efter en betänketid på två år, enades medlemsstaterna vid Europeiska rådets möte i juni 2007 om mandatet för en ny regeringskonferens för att utarbeta ett förslag till reformfördrag för att lösa viktiga frågor, såsom röstsystemet, ordförandeskapet i Europeiska rådet och en utvidgning av tillämpningsområdet för kvalificerad majoritet.

Se:

 

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början