RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Immateriella rättigheter

Intellektuella prestationer och intellektuellt skapande kan, precis som saker och ting, ägas. Det heter då att man har en immateriell rättighet. De immateriella rättigheterna brukar delas in i

  • industriellt rättsskydd, som skyddar t.ex. patent på uppfinningar, ritningar och modeller, varumärken och ursprungsbeteckningar, och
  • upphovsrätt och vissa s.k. närstående rättigheter, som gäller alla litterära och konstnärliga verk, fotografier och artisters prestationer.

Immaterialrätten gäller alltså viktiga kulturella, sociala och tekniska aspekter som måste beaktas när lagar utarbetas. När det gäller industriellt rättsskydd har unionen därför lagstiftat om att samma regler för registrering och skydd av varumärken skall gälla i hela unionen. I december 2001 antogs en lag (i form av en förordning) som inför ett enhetligt europeiskt skydd för ritningar och modeller (s.k. gemenskapsformgivning). För att uppmuntra nytänkande och innovation arbetar unionen sedan en tid på regler om ett patent som ska gälla i hela unionen (det s.k. gemenskapspatentet).

När det gäller upphovsrätt och de närstående rättigheterna har unionen lagstiftat på områden där ett oklart rättsläge annars skulle kunna leda till att rättighetsinnehavare inte vågar utnyttja sina rättigheter till ett verk. Unionen har sålunda infört bestämmelser om programvaror för datorer och databaser, satellitsändningar och vidaresändning via kabel, utlåning och uthyrning av verk och om vissa närstående rättigheter. Den europeiska lagstiftningen har anpassats efter hand för att tillgodose de behov som uppstår genom den tekniska utvecklingen och informationssamhället. Varumärkesförfalskning och pirattillverkning är två andra områden där unionen har vidtagit åtgärder.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början