RSS
Alfabetische index

Glossarium

Intellectuele-eigendomsrechten

Net zoals op materiële goederen, kunnen op intellectuele creaties eigendomsrechten rusten, de zogemaande "intellectuele-eigendomsrechten". Intellectuele-eigendomsrechten bestaan traditioneel gesproken uit twee klassen:

  • industriële eigendom, voornamelijk in de vorm van octrooien op uitvindingen, ontwerpen en modellen en fabrieks- en dienstmerken, alsook beschermde oorsprongsbenamingen;
  • auteursrechten en naburige rechten, die gelden voor alle producten van geestelijke creativiteit, dat wil zeggen literaire en artistieke werken.

Het probleem van de intellectuele eigendom heeft belangrijke culturele, maatschappelijke en technologische aspecten die bij de uitwerking van een samenhangend beleid moeten worden meegewogen. Op het gebied van de industriële eigendom is de communautaire regelgeving bijvoorbeeld gericht op harmonisatie van de voorwaarden voor de registratie van merken, waardoor voor de eigenaar eenvormige beschermingsregels gelden. In december 2001 is ook een verordening vastgesteld ter invoering van een communautair ontwerp of model. Met het oog op de bevordering van innovatie werkt de Unie voorts aan de invoering van een communautair octrooi.

Wat de auteursrechten en naburige rechten betreft, is er een geharmoniseerde communautaire wetgeving uitgewerkt op gebieden waarop of voor situaties waarin rechtsonzekerheid geldt, wat een gebrekkige exploitatie van rechten in bepaalde regio's tot gevolg kan hebben (informaticaprogramma's en gegevensbanken, satellietradio en verspreiding via kabel, huur- en uitleenrechten en bepaalde naburige rechten). Vervolgens is de Europese wetgeving aangepast om rekening te houden met de nieuwe uitdagingen ten gevolge van de technologische ontwikkeling en de informatiemaatschappij. Op Europees niveau zijn ook grootschalige acties tegen namaak en piraterij opgezet.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven