RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Jämvikt mellan EU-institutionerna

Principen om jämvikt mellan institutioner innebär att varje institution agerar inom ramen för de befogenheter som tilldelats den enligt befogenhetsfördelningen i fördragen. Principen står inte uttryckligen i fördragen, utan följer av en dom i EU-domstolen (Meroni-domen från 1958). Enligt principen får en institution alltså inte inkräkta på en annan institutions revir. Det är Europeiska unionens domstol som ska se till att denna princip respekteras.

Här talar man ibland om "den institutionella triangeln", dvs. förhållandet mellan kommissionen, rådet och parlamentet. Förhållandet mellan dem och de befogenheter de har enligt fördragen har ändrats mycket genom åren, särskilt för parlamentet vars inflytande har ökat betydligt. I och med antagandet av Lissabonfördraget, så tenderar asymmetrin som tidigare fanns mellan rådets lagstiftande befogenheter och parlamentets att minska. Parlamentet har fått utökade lagstiftande och budgetära befogenheter. Utsträckandet av medbeslutandeförfarandet, också kallat det ordinarie lagstiftande förfarandet, till flera politikområden bidrar till jämvikt mellan befogenheterna hos parlamentet och Europeiska unionens råd.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början