RSS
Alfabetische index

Glossarium

Institutioneel evenwicht

Het beginsel van het institutioneel evenwicht in de EU betekent dat iedere instelling handelt binnen de grenzen van de bevoegdheden die haar door de Verdragen op grond van de bevoegdheidsverdeling zijn verleend. Het beginsel is niet uitdrukkelijk in de Verdragen opgenomen, maar vloeit voort uit een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (arrest-Meroni uit 1958). Het beginsel van het institutioneel evenwicht betekent dat een instelling geen inbreuk mag maken op de bevoegdheden van een andere instelling. Het is de taak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) om erover te waken dat dit beginsel wordt nageleefd.

In deze context staat het begrip 'institutionele driehoek' voor de betrekkingen tussen de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement. Hun onderlinge betrekkingen en de bevoegdheden die hun uit hoofde van de Verdragen zijn toegekend, zijn in de loop der jaren sterk geëvolueerd, met name voor het Parlement dat een steeds belangrijker rol heeft gekregen. Met de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon lijkt de ongelijke verdeling tussen de wetgevende bevoegdheden van de Raad en van het Parlement te verminderen. Het Parlement krijgt inderdaad uitgebreidere wetgevende en budgettaire bevoegdheden. De uitbreiding van de medebeslissingsprocedure, ook wel de gewone wetgevingsprocedure naar een groter aantal politieke domeinen draagt bij tot dit nieuwe evenwicht tussen de bevoegdheden van het Parlement en van de Raad van de Europese Unie.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven