RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Aloiteoikeus

Jotta komissio voisi toimia perussopimusten valvojana ja yleisen edun puolustajana, sille on annettu aloiteoikeus. Tämä oikeus valtuuttaa ja velvoittaa komission tekemään niitä aloja koskevia ehdotuksia, jotka sisältyvät unionista tehtyyn sopimukseen, joko sen vuoksi, että sopimuksessa erityisesti niin määrätään tai siksi, että komissio katsoo sen tarpeelliseksi.

Tämä aloiteoikeus koskee yksinomaan unionin asioita, sillä periaatteena on, että neuvosto tekee päätökset ainoastaan "komission ehdotuksesta", jotta kaikilla aloitteilla olisi yhtenäiset kehykset.

Lisäksi neuvosto ja Euroopan parlamentti voivat pyytää komissiota tekemään aloitteen, jos ne pitävät sitä tarpeellisena.

Aloiteoikeudella katsotaan olevan keskeinen merkitys Euroopan unionin toimielinten väliselle tasapainolle.

Komission aloiteoikeus on Amsterdamin sopimuksella ulotettu koskemaan uusia politiikkoja (työllisyys, terveys) ja henkilöiden vapaata liikkuvuutta sekä kolmatta pilaria koskevia kysymyksiä.

Lissabonin sopimuksen mukaan oikeus- ja sisäasioiden "kolmas pilari" poistuu kokonaan viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen, ja tämän alan yhteiset politiikat sisällytetään ensimmäiseen pilariin. Komissio ja yksi neljäsosa jäsenvaltioista jakavat aloiteoikeuden joissain oikeus- ja sisäasioita koskevissa seikoissa.

Lissabonin sopimuksessa annetaan aloiteoikeus EU:n kansalaisille, jotta kansalaiset voisivat tehokkaammin osallistua EU:n päätöksentekomenettelyihin. Kansalaiset voivat toimittaa komissiolle ehdotuksen, jonka vähintään miljoona kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita on allekirjoittanut.

Joissain tapauksissa jäsenvaltiot voivat edelleen esittää aloitteita. Ne voivat esittää aloitteita Eurooppa-neuvostolle, mikäli ne katsovat, että niiden keskeiset kansalliset edut ovat vaarassa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun