RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Informationssamhället

Informationssamhället är ett annat ord för "ny informations- och kommunikationsteknik". Sedan början på 90-talet har den nya informations- och kommunikationstekniken haft en explosionsartad utveckling. Några tydliga tecken på denna förändring är det faktum att elektroniskt informationsutbyte blivit allt vanligare, konvergensen mot digital teknik, Internets exponentiella tillväxt och öppnandet av telemarknaderna.

Informationssamhället revolutionerar många aspekter av vardagslivet, i synnerhet tillgången till utbildning och kunskap (distansstudier och tjänster för e-lärande), organisationen av arbetslivet och mobiliseringen av kompetens (distansarbete och virtuella företag), det praktiska livet (tjänster för e-hälsovård) och fritiden. Informationssamhället erbjuder också medborgarna nya möjligheter att delta i samhällslivet i och med att det blir lättare att uttrycka åsikter och ståndpunkter. Dessa positiva framsteg går emellertid hand i hand med nya problem: massanvändningen av Internet gör det nödvändigt att vidta åtgärder mot ny brottslighet och privatkopiering. Dessutom uppstår frågor som rör skydd av personuppgifter och immaterialrätt. Informationssamhället kan också bidra till en marginalisering av vissa grupper i och med att sociala skillnader förstärks.

Mot bakgrund av informationssamhällets potentiella fördelar och hot har Europeiska unionen gett det en central plats i EU:s strategi för 2000-talet. EU har bl.a. tagit initiativ till ett antal åtgärder för stöd och främjande och antagit bestämmelser för att kontrollera och begränsa de risker som är förbundna med informationssamhällets utveckling, t.ex. en handlingsplan för att främja en säkrare användning av Internet och bekämpa olagligt och skadligt innehåll.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början