RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Humanitärt bistånd

Europeiska unionen (EU) i sin helhet (dvs. kommissionen och medlemsstaterna) är för närvarande en av de största givarna av humanitärt bistånd i världen.

Det humanitära biståndet har på grund av det ökade antalet kriser i världen och Europeiska unionens vilja att stärka sin ställning internationellt på detta område blivit en mycket betydelsefull del av unionens yttre åtgärder under de senaste åren.

Därför inrättades Kontoret för humanitärt bistånd (ECHO) 1992. Kontoret fick i uppgift att med varor och tjänster bistå offer för konflikter, naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människan utanför EU. Mandatet gäller även katastrofförebyggande och åtgärder som gör det möjligt att komma ur krisen. ECHO:s insatser grundar sig på respekten för internationell rätt och principerna om icke-diskriminering, opartiskhet och neutralitet. Biståndet levereras av ECHO:s partner, dvs. icke-statliga organisationer samt Förenta nationernas humanitära organ och andra internationella organisationer.

Inom ramen för det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd vidtas åtgärderna på ett kollektivt sätt inom EU och med ECHO:s samarbetspartner. Därmed är EU:s och medlemsstaternas åtgärder komplementära och samordnade. De står i överensstämmelse med internationella organisationers åtgärder.

Lissabonfördraget inrättar en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (artikel 214 i fördraget om EU:s funktioner) i vilken unga européer som önskar göra humanitära insatser kan delta.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början