RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Mänskliga rättigheter

Respekt för de mänskliga rättigheterna och värdigheterna är en av Europeiska unionens (EU) grundläggande värderingar som fastställts i fördragen. Tillsammans med principerna om frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstatsprincipen styr den EU:s handlingar innanför och utanför EU:s gränser. Åtgärder inom detta område fokuserar i synnerhet på att bekämpa diskriminering, rasism och främlingsfientlighet och på att skydda sårbara grupper, som barn, kvinnor och minoriteter.

Respekt för de mänskliga rättigheterna bekräftades av medlemsstaterna i ingressen till Europeiska enhetsakten 1986. Den inkorporerades senare i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, som baseras på Europeiska rådets konvention om de mänskliga rättigheterna (EKMR) och gemensamma författningsenliga traditioner i medlemsstaterna. Artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen uttrycker respekt för de mänskliga rättigheterna inom EU:s yttre åtgärder.

Stadgan om de grundläggande rättigheterna definierar de rättigheter som gäller på EU-nivå, i synnerhet de som rör värdighet, frihet, jämlikhet, medborgarnas rättigheter och rättsskipning. Den proklamerades vid Europeiska rådets möte i Nice i december 2000, och har idag samma rättsligt bindande värde som fördragen.

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter övervakar att EU:s grundläggande värderingar respekteras och hjälper till att implementera EU:s lagstiftning om de grundläggande rättigheterna.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början