RSS
Alfabetische index

Glossarium

Rechten van de mens

Eerbiediging van de mensenrechten en menselijke waardigheid is een van de belangrijkste waarden in de Verdragen van de Europese Unie. Samen met de beginselen van vrijheid, democratie, gelijkheid en rechtsstaat leidt het de EU-acties zowel binnen als buiten de EU. De actie op dit gebied concentreert zich in het bijzonder op de bestrijding van discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat, en op de bescherming van kwetsbare groepen als kinderen, vrouwen en minderheden.

De eerbiediging van de mensenrechten werd door de lidstaten bevestigd in de preambule van de Europese Akte van 1986. Later werd het opgenomen in Artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat gebaseerd is op de Conventie van de rechten van de mens (EVRM) van de Raad van Europa en de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten. Artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie verdedigt de eerbiediging van de mensrechten in de buitenlandse acties van de EU.

Het Handvest van de grondrechten bepaalt verder de rechten die op EU-niveau van toepassing zijn, met name inzake menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid, burgerrechten en rechtvaardigheid. Het werd in december 2000 op de Europese Raad van Nice bevestigd en heeft vandaag hetzelfde bindende karakter als de verdragen.

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten volgt de eerbiediging van de belangrijkste waarden van de EU op en helpt de EU-wetgeving inzake grondrechten te implementeren.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven