RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Menneskerettigheder

Respekten for menneskerettigheder og menneskers værdighed er en af Den Europæiske Unions kerneværdier, som er nedfældet i traktaterne. Tillige med principperne om frihed, demokrati, lighed og retssamfundet styrer den EU's handlinger inden for såvel som uden for EU's grænser. Handlinger på dette område fokuserer især på at bekæmpe forskelsbehandling, racisme og fremmedhad såvel som på at beskytte udsatte grupper, for eksempel børn, kvinder og mindretal.

Respekten for menneskerettigheder blev bekræftet af medlemsstaterne i præamblen til den fælles akt af 1986. Den blev senere indarbejdet i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union, som er baseret på Europarådets menneskerettighedskonvention (EHCR) og medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner. Artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union understreger respekten for menneskerettigheder, når det gælder EU's eksterne handlinger.

Chartret om grundlæggende rettigheder definerer nøjere de rettigheder, der gælder på EU-niveau, især i forhold til værdighed, frihed, lighed, borgerrettigheder og retfærdighed. Chartret blev bekendtgjort på det Europæiske Råd i Nice i december 2000 og har i dag samme retligt bindende værdi som traktaterne.

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder overvåger respekten for EU's kerneværdier og bistår ved gennemførelsen af EU-retten om grundlæggende rettigheder.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top