RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Genetiskt modifierade organismer är organismer vars genetiska material (DNA) inte har modifierats genom naturlig förökning eller rekombination utan genom tillförsel av en modifierad gen eller av en gen som tillhör en annan sort eller art.

Sedan 1998 har de genetiskt modifierade organismerna funnits med i EU-lagstiftningen. EU strävar efter att skydda folkhälsan och miljön och samtidigt följa reglerna för den inre marknaden. EU har lagstiftat om användning, spridning, utsläppande på marknaden och spårbarhet av genetiskt modifierade organismer både i livsmedel och foder. Den har även antagit tillämpningsföreskrifter för gränsöverskridande transporter av sådana genetiskt modifierade organismer som omfattas av Cartagenaprotokollet om biologisk mångfald.

I maj 2004 tillät Europeiska kommissionen på nytt att livsmedel med genetiskt modifierade organismer släpptes ut på marknaden efter ett tillfälligt stopp på 5 år. Inget nytt tillstånd krävs. Dessutom får genetiskt modifierat utsäde säljas och odlas.

För att få släppas ut på marknaden måste genetiskt modifierade organismer först provas mycket strikt. De måste sedan märkas särskilt, så att de blir spårbara.

Referenslaboratoriet för bedömning av genetiskt modifierade organismer är kommissionens gemensamma forskningscenter (JRC). Centret samordnar det europeiska nätverket för referenslaboratorier som arbetar med genetiskt modifierade organismer. Nätverket bistår centret med spårning, identifiering och kvantifiering av genetiskt modifierade organismer i livsmedel. Dessutom avger Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) vetenskapliga yttranden om genetiskt modifierade organismer

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början