RSS
Alfabetische index

Glossarium

Genetisch gemodificeerde organismen (ggo's)

Ggo's zijn organismen waarvan het genetisch materiaal (ADN) niet is gewijzigd via natuurlijke vermeerdering en/of recombinatie, maar door het inbrengen van een gewijzigd gen of een gen uit een andere variëteit of soort.

Sinds 1998 bestaat er communautaire wetgeving voor ggo's. Het optreden van de Unie heeft tot doel de gezondheid van mens en milieu te beschermen, met inachtneming van de regels van de interne markt. Het heeft te maken met het gebruik, de verspreiding, het in de handel brengen en de traceerbaarheid van ggo's, wanneer deze zijn verwerkt in levensmiddelen voor menselijk gebruik of in diervoeders. Het heeft ook betrekking op de toepassing van de bepalingen van het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid die verband houden met de grensoverschrijdende bewegingen van ggo's.

Nadat vijf jaar geen nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen waren afgegeven, heeft de Europese Commissie in 2004 toestemming gegeven om bepaalde ggo-levensmiddelen (of diervoeders) of levensmiddelen die ggo's bevatten in de handel te brengen en ook om ggo-zaad in de handel te brengen en te telen.

Voordat ze op de markt kunnen worden gebracht, worden ggo's aan een zeer strenge evaluatie onderworpen en vervolgens geëtiketteerd, overeenkomstig de voorschriften voor etikettering en traceerbaarheid van de producten.

Het referentielaboratorium voor de evaluatie van ggo's is het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Commissie. Het GCO coördineert het Europees netwerk van referentielaboratoria voor ggo's en houdt zich bezig met de opsporing, identificatie en kwantificering van ggo's in levensmiddelen. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) geeft ook wetenschappelijk advies over ggo's.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven