RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Tjänster i allmänhetens intresse

Tjänster i allmänhetens intresse är sådana tjänster som de offentliga myndigheterna anser ligga i det allmännas intresse och som därför omfattas av särskilda förpliktelser. Hit hör tjänster utförda på icke-affärsmässiga grunder (obligatoriskt skolväsende, socialt skydd m.m.), statliga tjänster (säkerhet, rättsväsende m.m.) och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (energi, kommunikationer m.m.). Artikel 86, f.d. artikel 90, i EG-fördraget gäller inte för de två första kategorierna.

I maj 2003 antog Europeiska kommissionen en grönbok om tjänster i allmänhetens intresse. Genom grönboken inleddes en bred debatt om Europeiska unionens roll när det gäller att främja tjänster av allmänintresse, definiera mål av allmänintresse för sådana tjänster och fastställa hur tjänsterna ska organiseras, finansieras och utvärderas.

Som ett led i denna debatt redogör kommissionen i sin vitbok från maj 2004 om EU:s insatser för att gynna utvecklingen av högkvalitativa tjänster i allmänhetens intresse. Kommissionen presenterar huvuddragen i en strategi som går ut på att alla medborgare och företag i EU ska få tillgång till prisvärda, högkvalitativa tjänster i allmänhetens intresse. Kommissionen har bestämt sig för att fortsätta med och utveckla sin sektorsinriktade strategi, men vill för närvarande inte anta något ramdirektiv.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början