RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Tjenesteydelser af almindelig interesse

Tjenesteydelser af almindelig interesse er kommercielle eller ikke-kommercielle tjenesteydelser, som de offentlige myndigheder anser for at være af almen interesse, og som derfor er underlagt særlige forpligtelser - f.eks. forsyningspligt eller public service-forpligtelser. Der kan være tale om ikke-økonomiske tjenesteydelser (skolevæsen, socialvæsen), statslige funktioner (sikkerhed, retsvæsen osv.) eller tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (energiforsyning, kommunikation osv.). Der mindes om, at bestemmelserne i traktatens artikel 86 (tidl. artikel 90) ikke finder anvendelse på de førstnævnte to kategorier (ikke-økonomiske tjenesteydelser og statslige funktioner).

I maj 2003 vedtog Europa-Kommissionen en grønbog om tjenester af almindelig interesse i Europa. Den gav startskuddet til en debat om, hvilken rolle EU bør spille i bestræbelserne på at forbedre tjenesteydelser af almindelig interesse, i definitionen af formålene med disse tjenesteydelser og den måde, hvorpå de tilrettelægges, finansieres og evalueres.

I forlængelse af denne debat vedtog Kommissionen i maj 2004 en hvidbog, hvori den redegjorde for, hvordan EU agter at fremme udviklingen af bedre tjenesteydelser af almindelig interesse. Hvidbogen skitserer hovedtrækkene i en strategi, der tager sigte på at sikre alle EU's borgere adgang til tjenesteydelser af en tilstrækkelig kvalitet til en overkommelig pris. Kommissionen har besluttet at fortsætte sin hidtidige sektorbaserede fremgangsmåde og vil ikke for indeværende søge at få vedtaget et rammedirektiv.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top