RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Tribunalen

Förstainstansrätten inrättades 1989 och har till uppgift att övervaka att EU-institutionerna och medlemsstaterna följer EU-rätten. Den utgör en tvåinstansordning som har gjort det möjligt att minska domstolens arbetsbelastning. Den har också gjort det möjligt att förbättra domstolsskyddet för enskilda och ge en kortare handläggningstid. Med antagandet av Lissabonfördraget, så förlorar Tribunalen titeln "Förstainstans", men behåller sin roll som första domstol för en serie ansökningar som lagts fram för den Europeiska gemenskapens domstol (EG-domstolen).

Tribunalen har sitt säte i Luxemburg och består av 27 domare. Antalet domare är bestämt av domstolens stadgar som också kan bestämma att tribunalen i undantagsfall får hjälp av generaladvokaterna. Tribunalens medlemmar väljs bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas och som har de nödvändiga förutsättningarna för arbete inom höga domstolar. De utses av medlemsstaternas regeringar i samförstånd efter ett yttrande från en kommitté bestående av sju personer från europeiska eller nationella juridiska institutioner (artikel 255 i Fördraget om Europeiska gemenskapens funktionssätt)

Domarna väljer bland sig tribunalens ordförande för en tid av tre år. Mandatet är förnybart.

Tribunalen utser sin justitiesekreterare och fastställer instruktioner för denne.

Tribunalen fastställer sina rättegångsregler i samförstånd med domstolen. Dessa regler är underställda rådets godkännande under kvalificerad majoritet.

Tribunalen har behörighet i alla mål som väcks genom direkt talan (främst talan om ogiltighet, passivitet och skadeståndsansvar), med undantag för dem som är förbehållna en särskild rättsinstans eller EG-domstolen (artikel 257 i EG-fördraget). Dess avgöranden kan överklagas till domstolen, men i princip bara i rättsliga frågor och inte i sak.

Tribunalen är är behörig att avgöra frågor som hänskjutits för förstahandsavgörande på särskilda områden som fastställs i stadgan. Om den anser att svaret på ärendet kunde kräva ett principbeslut som kan påverka enhetligheten eller konsekvensen i unionen, kan den hänskjuta ärendet till domstolen. Av samma anledning kan denna i undantagsfall ompröva Tribunalens beslut i principfrågor.

Se:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början