RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Unionin yleinen tuomioistuin

Vuonna 1989 perustetun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävä on varmistaa, että yhteisön toimielimet ja jäsenvaltiot noudattavat lakia tulkitessaan ja soveltaessaan perustamissopimuksia. Se muodostaa kahden oikeusasteen järjestelmän, jonka ansiosta unionin tuomioistuimen työmäärää on pystytty vähentämään. Siten se on myös mahdollistanut oikeussuojan parantamisen ja nopeuttanut asioiden ratkaisemista. Lissabonin sopimuksella tuomioistuimen nimestä poistetaan sanat "ensimmäisen oikeusasteen", mutta se käsittelee edelleen ensimmäisenä oikeusasteena monenlaisia Euroopan unionin tuomioistuimessa nostettuja kanteita.

Unionin yleisen tuomioistuimen kotipaikka on Luxemburg ja siihen kuuluu 27 tuomaria. Tuomarien määrä vahvistetaan unionin tuomioistuimen perussäännössä, jossa voidaan myös määrätä, että tuomioistuinta avustavat poikkeustapauksissa julkisasiamiehet. Unionin yleisen tuomioistuimen jäsenet valitaan henkilöistä, joiden riippumattomuus on kiistaton ja jotka ovat päteviä korkeaan tuomarin virkaan. Jäsenvaltioiden hallitukset nimittävät heidät yhteisellä sopimuksella kuuden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia, kuultuaan sitä ennen komiteaa, joka koostuu seitsemästä EU:n tai kansallisiin tuomistuimiin kuuluvasta henkilöstä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 255 artikla).

Tuomarit valitsevat keskuudestaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan unionin yleisen tuomioistuimen presidentin. Sama henkilö voidaan valita uudeksi toimikaudeksi.

Unionin yleinen tuomioistuin nimittää kirjaajansa ja vahvistaa hänen tehtäväänsä koskevat säännöt.

Unionin yleinen tuomioistuin vahvistaa työjärjestyksensä yhteisymmärryksessä unionin tuomioistuimen kanssa. Neuvosto hyväksyy työjärjestyksen määräenemmistöllä.

Unionin yleisellä tuomioistuimella on toimivalta käsitellä yksityishenkilöiden ja jäsenvaltioiden suoraan vireille panemat kanteet (pääasiassa kumoamiskanteet, laiminlyöntikanteet ja korvausvastuuta koskevat kanteet) erityistuomioistuimessa (SEUT 257 artikla) ja unionin tuomioistuimessa vireille pantavia kanteita lukuun ottamatta. Unionin yleisen tuomioistuimen päätöksiin voidaan hakea muutosta Euroopan unionin tuomioistuimessa pääasiassa vain oikeuskysymysten osalta.

Unionin yleisellä tuomioistuimella on toimivalta ratkaista myös ennakkoratkaisukysymyksiä perussäännössä määrätyissä erityisasioissa. Jos unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että asian ratkaisu voi loukata unionin oikeuden yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta, se voi siirtää asian unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi. Samasta syystä unionin tuomioistuin voi poikkeustapauksissa käsitellä uudelleen unionin yleisen tuomioistuimen ennakkoratkaisukysymyksissä tekemän päätöksen.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun