RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

För att personer verkligen ska kunna röra sig fritt inom EU, och för att man ska kunna uppnå högre säkerhet genom mer effektiva åtgärder för att bekämpa brottslighet, rasism och främlingsfientlighet, har man beslutat att EU ska bli ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

”Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa” ingår i avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Där behandlas principer för gränskontroller, asyl och invandring, rättsligt samarbete i civilrättsliga och brottsrättsliga frågor samt polisiärt samarbete. Beslut inom dessa områden fattas i huvudsak genom omröstning med kvalificerad majoritet. Europaparlamentet delar den beslutsfattande makten med rådet inom de större politiska frågorna (ordinarie lagstiftande förfarande).

För Förenade kungariket och Irland finns särskilda undantagsbestämmelser, men de har ändå valt att delta i de flesta initiativ som rör området med frihet, säkerhet och rättvisa. Danmark har däremot valt att helt stå utanför det här samarbetet.

Tidigare reglerades rättsliga och inrikes frågor (RIF) på mellanstatlig väg. De var placerade i en särskild avdelning i Maastrichtfördraget: Avdelning VI, även kallad den tredje pelaren. Genom Amsterdamfördraget lyftes asyl, invandring och civilrättsligt samarbete upp på EU-nivå som gemensamma frågor under avdelning IV i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (den första pelaren). I Lissabonfördraget omgrupperades samtliga dessa bestämmelser till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början