RSS
Alfabetische index

Glossarium

Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

Teneinde een echt vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Unie en een hoger veiligheidsniveau te garanderen door doeltreffender op te treden tegen criminaliteit, racisme en vreemdelingenhaat, werd besloten een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te brengen.

De "Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid" wordt behandeld onder Titel V van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Deze titel handelt over beleidsregels betreffende grenscontroles, asiel en immigratie met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken en strafzaken en met politiële samenwerking. Beslissingen op deze gebieden worden meestal met gekwalificeerde meerderheid van stemmen genomen. Het Europees Parlement heeft samen met de Raad medebeslissingsrecht op de meeste beleidsterreinen (gewone wetsprocedure).

Er bestaan uitzonderingsregelingen voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland, hoewel deze landen besloten hebben om zich aan te sluiten bij de meeste initiatieven betreffende de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Denemarken oefent volledige niet-deelneming aan deze ruimte uit.

Zaken met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken vielen vroeger uitsluitend onder de intergouvernementele regels, in het bijzonder onder Titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie (de "derde pijler"). Het Verdrag van Amsterdam heeft asiel, immigratie en justitiële samenwerking in burgerlijke zaken "gecommunautariseerd", waardoor deze zaken naar Titel IV van het EG-Verdrag ("eerste pijler") verplaatst werden. Het Verdrag van Lissabon heeft al deze zaken opnieuw samengebracht in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven