RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed

For at muliggøre en reel fri bevægelighed for personer inden for Den Europæiske Union og for at opnå et højere sikkerhedsniveau gennem en mere effektiv bekæmpelse af kriminalitet, racisme og fremmedhad er det blevetbesluttet at oprette et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

”Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed" dækkes af afsnit V i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det omhandler politik for grænsekontrol, asyl og indvandring med retligt samarbejde på det civilretlige og strafferetlige område samt politisamarbejde. Beslutninger på de nævnte områder træffes oftest ved kvalificeret flertalsafstemning. Europa-Parlamentet og Rådet kan benytte den fælles beslutningsprocedure på de fleste politikområder (almindelig lovgivningsprocedure).

Der er indgået særaftaler for Det Forenede Kongerige of Irland, selvom de har besluttet at tilslutte sig de fleste initiativer vedrørende området for frihed, sikkerhed og retfærdighed. Danmark har en fuldstændig særaftale på området.

Tidligere hørte retlige og indre anliggender udelukkende under det mellemstatslige samarbejde, særligt afsnit VI i Traktaten om Den Europæiske Union (også kaldet "tredje søjle"). Med Amsterdam-traktaten overgik områderne asyl, indvandring og civilretligt samarbejde til fælles anliggender, idet de blev flyttet til afsnit IV i Traktaten om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber ("første søjle"). Lissabon-traktaten samler bestemmelserne i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top