RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Fri rörlighet för personer (visum, asyl, invandring och annan politik)

I avdelning IV i EG-fördraget fastställdes EU:s politik på områdena visum, asyl, invandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer. Dessa områden hänger samman med det successiva genomförandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa och omfattade följande:

  • Fri rörlighet för personer.
  • Kontroll vid de yttre gränserna.
  • Asyl, invandring och skydd av rättigheter för medborgare från länder utanför EU.
  • Civilrättsligt samarbete.

Efter den femåriga övergångsperiod som följde på att Amsterdamfördraget trädde i kraft (i maj 1999) fick kommissionen exklusiv initiativrätt och medbeslutandeförfarandet tillämpades.

Innan dessa områden infördes i EG-fördraget genom Amsterdamfördraget hörde de till avdelning VI i EU-fördraget (tredje pelaren). Amsterdamfördraget gjorde området till en gemenskapsfråga, dvs. till en del av den första pelaren. I och med Lissabonfördraget ingår de i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början