RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Fri bevægelighed for personer (visa, asyl, indvandring og andre politikker)

EU's politik på områderne visa, asyl og indvandring og EU's andre politikker i forbindelse med den fri bevægelighed for personer blev fastlagt i EF-traktatens afsnit IV. Disse områder hang sammen med den gradvise indførelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed og dækkede:

  • fri bevægelighed for personer
  • kontrol ved de ydre grænser
  • asyl, indvandring og beskyttelse af tredjelandsstatsborgeres rettigheder
  • samarbejde om civilretlige spørgsmål.

Efter udløbet af en overgangsperiode på fem år efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden (maj 1999) havde Kommissionen eneinitiativret, og den fælles beslutningsprocedure blev anvendt.

Oprindelig henhørte disse områder under afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union (tredje søjle). Med Amsterdam-traktaten blev de en del af EF-traktaten, dvs. de blev integreret i den første søjles juridiske ramme. Med Lissabon-traktaten blev de samlet i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top