RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, GUSP

Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken infördes genom Maastrichtfördraget. Den ersätter det europeiska politiska samarbetet och ger en framtida ram för en gemensam försvarspolitik som med tiden skulle kunna leda till ett gemensamt försvar.

Målsättningarna med GUSP är definierade i artikel 24 i EU-fördraget och förverkligas genom särskilda rättsliga instrument som gemensamma åtgärder och gemensamma ståndpunkter som antas enhälligt av rådet.

Med Lissabonfördraget, så faller GUSP inom de vidaste ramverket för gemenskapens yttre åtgärder. Lissabonfördraget påminner om principerna som föregick definitionen av denna politik. Utöver detta, så förstärker det effektiviteten i utrikespolitiken och politiken för gemensam säkerhet genom att anförtro unionens höga reperesentant för utrikes frågor och säkerhetspolitik uppgiften att verkställa de strategier och beslut som tagts av Europeiska rådet och rådet inom inom området för GUSP. Han har genom sitt mandat fördelen av stödet från en europeisk avdelning för yttre åtgäder och från kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP).

Se:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början