RSS
Alfabetische index

Glossarium

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)

Het GBVB is ingesteld door het Verdrag van Maastricht. Het voorziet in de vaststelling op termijn van een gemeenschappelijk defensiebeleid waaruit mettertijd een gemeenschappelijke defensie zou kunnen ontstaan.

De doelstellingen van het GBVB zijn vastgesteld in artikel 24 van het Verdrag betreffende de EU en worden nagestreefd door middel van eigen rechtsinstrumenten, zoals gemeenschappelijke optredens en standpunten die met eenparigheid van stemmen door de Raad worden aangenomen.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon maakt het GBVB deel uit van het ruimere externe optreden van de Unie. Het Verdrag van Lissabon herinnert aan de beginselen die aan dit beleid ten grondslag liggen. Bovendien bevordert het de efficiëntie van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid aangezien de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid de verantwoordelijkheid wordt toegedeeld voor de tenuitvoerlegging van de strategieën en de besluiten die de Europese Raad en de Raad op het gebied van buitenlands en veiligheidsbeleid vaststellen. De hoge vertegenwoordiger wordt in de uitoefening van zijn ambt bijgestaan door een Europese Dienst voor extern optreden en het Politiek en Veiligheidscomité (PVC).

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven