RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Säkra livsmedel

Säkra livsmedel är idag en av huvudprioriteringarna på EU:s politiska agenda. Säkra livsmedel är ett övergripande mål som ska integreras i flera av EU:s behörighetsområden: den gemensamma jordbrukspolitiken inklusive landsbygdsutveckling, miljö, folkhälsa, konsumentskydd och fullbordandet av den inre marknaden.

Som en reaktion på livsmedelskriserna under 1990-talet (BSE, mul- och klövsjuka) offentliggjorde Europeiska kommissionen i januari 2000 en vitbok om livsmedelssäkerhet, som kom att spela en viktig roll för omarbetningen av EU:s lagstiftning på detta område. Kommissionen uppgav att det skulle utarbetas en rättslig ram för hela livsmedelskedjan - "från jord till bord" - med tillämpning av en övergripande och integrerad strategi. Enligt detta synsätt berör frågan om säkra livsmedel också foder och djurhälsa, djurskydd och djurens välbefinnande, veterinärkontroller, hälsoskyddsåtgärder, växtskyddskontroller, livsmedelstillverkning och livsmedelshygien. I vitboken understryks också behovet av en fortlöpande dialog med konsumenterna i upplysnings- och utbildningssyfte.

I den förordning som ligger till grund för den nya lagstiftningen om säkra livsmedel och som antogs i februari 2002 fastställs följande sex allmänna grundprinciper:

  • Bekräftelse av en helhetssyn på livsmedelskedjan.
  • Riskanalys som en hörnsten i politiken för att garantera säkra livsmedel.
  • Klar åtskillnad mellan riskanalys och riskhantering.
  • Livsmedelsföretagarnas ansvar.
  • Möjlighet att spåra produkter i hela livsmedelskedjan.
  • Medborgarnas rätt till klar och exakt information.

Dessutom har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) inrättats. Dess viktigaste uppgifter är att avge oberoende vetenskapliga yttranden om frågor som gäller säkra livsmedel, att samla in och analysera uppgifter om potentiella eller nya risker samt att föra en fortlöpande dialog med allmänheten. EFSA avger bl.a. vetenskapliga yttranden om vissa livsmedel eller livsmedelsingredienser (tillsatser, genetiskt modifierade organismer). På Europeiska rådets möte i Bryssel i december 2003 beslöts att EFSA ska ha sitt säte i Parma i Italien.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början