RSS
Alfabetische index

Glossarium

Voedselveiligheid

De Europese Unie heeft voedselveiligheid hoog op haar politieke agenda geplaatst. Voedselveiligheid is tegenwoordig een transversale doelstelling die in een aantal communautaire beleidsterreinen moet worden geïntegreerd: het gemeenschappelijk landbouwbeleid en zijn pijler plattelandsontwikkeling, milieu, volksgezondheid, consumentenbescherming en de totstandbrenging van de interne markt.

Als reactie op de voedselcrisissen van de jaren '90 (BSE, mond- en klauwzeer) heeft de Commissie in januari 2000 een witboek over voedselveiligheid gepubliceerd dat een mijlpaal vormt in de herschikking van de Europese wetgeving ter zake. De Commissie kondigt de ontwikkeling aan van een rechtskader dat de gehele voedselketen - "van boer tot bord" - bestrijkt volgens een alomvattende, geïntegreerde aanpak. In deze zienswijze heeft voedselveiligheid betrekking op: diervoeding en diergezondheid, de bescherming en het welzijn van dieren, veterinaire controles, gezondheidsvoorschriften, fytosanitaire controles en de levensmiddelenbereiding en -hygiëne. Het witboek onderstreept ook de noodzaak van een permanente dialoog met de consumenten om hen voor te lichten, op te voeden en naar hen te luisteren.

De in februari 2002 goedgekeurde verordening waarin de nieuwe levensmiddelenwetgeving gestalte krijgt, behelst zes algemene grondbeginselen:

  • de geïntegreerde benadering van de voedselketen;
  • de risicoanalyse, die de grondslag van het voedselveiligheidsbeleid vormt;
  • een duidelijke scheiding tussen risicoanalyse en risicobeheersing;
  • de verantwoordelijkheid van de exploitant;
  • de traceerbaarheid van de producten in alle stadia van de voedselketen;
  • het recht van de consument op duidelijke en precieze informatie.

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is opgericht. Ze moet onafhankelijke wetenschappelijke adviezen verstrekken in alle aangelegenheden die verband houden met voedselveiligheid, informatie verzamelen en analyseren over potentiële of nieuwe risico's en een permanente dialoog met het publiek voeren. Ze verstrekt met name wetenschappelijke adviezen over bepaalde levensmiddelen of levensmiddelencomponenten (additieven, GGO's). De Europese Raad van Brussel van december 2003 heeft de Italiaanse stad Parma aangewezen als zetel van de EFSA.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven