RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Fødevaresikkerhed

Den Europæiske Union har gjort fødevaresikkerheden til et af de store prioriterede punkter på sin politiske dagsorden. Fødevaresikkerhed markerer sig i dag ved at være et tværgående mål, der skal integreres i en række EU-kompetenceområder: den fælles landbrugspolitik, herunder udvikling af landdistrikterne, miljø, folkesundhed, forbrugerbeskyttelse og gennemførelse af det indre marked.

Som reaktion på fødevarekriserne i 1990'erne (BSE, mund- og klovesyge) offentliggjorde Europa-Kommissionen i januar 2000 en hvidbog om fødevaresikkerhed, der var et vigtigt skridt i omarbejdningen af EU's lovgivning på dette område. Kommissionen bekendtgjorde i den forbindelse, at der skulle udarbejdes en retlig ramme, som skulle omfatte hele fødevarekæden "fra jord til bord" - i henhold til en global og integreret strategi. Ifølge denne logik vedrører fødevaresikkerhed foder og dyresundhed, dyrevelfærd, veterinærkontrol, dyresundhedsbestemmelser, plantesundhedskontrol, tilberedning af og hygiejne i forbindelse med fødevarer. Hvidbogen understreger også nødvendigheden af at indlede en løbende dialog med forbrugerne med henblik på oplysning og uddannelse.

Den forordning, der ligger til grund for den nye fødevarelovgivning, og som blev vedtaget i februar 2002, definerer seks grundlæggende generelle principper:

  • erklæring om fødevarekædens integrerende karakter
  • risikoanalyse som væsentligt grundlag for fødevaresikkerhedspolitikken
  • klar adskillelse mellem risikoanalyse og risikostyring
  • producenternes ansvar
  • sikring af produkternes sporbarhed i alle etaper af fødevarekæden
  • borgernes ret til klar og præcis information.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er blevet oprettet. EFSA har til hovedopgave at udarbejde uafhængige videnskabelige udtalelser om spørgsmål, der vedrører fødevaresikkerhed, at indsamle og analysere oplysninger om potentielle eller nye risici og indlede en løbende dialog med den brede offentlighed. EFSA afgiver bl.a. videnskabelige udtalelser om visse fødevarer eller fødevareingredienser (tilsætningsstoffer, genetisk modificerede organismer). På Det Europæiske Råds møde i Bruxelles i december 2003 blev det bestemt, at EFSA skulle have hovedsæde i den italienske by Parma.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top