RSS
Alfabetische index

Glossarium

Gemeenschappelijk visserijbeleid

Hoewel in het Verdrag van Rome (1957) al in het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) was voorzien, is het pas sinds 1983 een volwaardig Gemeenschapsbeleid.

Het GVB heeft dezelfde rechtsgrondslag (artikelen 38-44 van het verdrag betreffende de werking van de EU) en dezelfde doelen als het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB): toename van de productiviteit, stabilisering van de markten, veiligstelling van de voorziening en verzekering van redelijke prijzen voor de verbruikers. De bevoegdheid voor zowel het GLB als het GVB wordt door de EU en de lidstaten gedeeld.

Na diverse hervormingen zijn de aanvankelijke doelen van het GVB aangevuld. Zij omvatten nu ook duurzame exploitatie van de bestanden, bescherming van het milieu, waarborging van een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid en een bijdrage aan de verwezenlijking van economische en sociale cohesie.

Vooral de bescherming van de visbestanden en het mariene milieu is een hoofddoel nu de bestanden steeds kleiner worden.

Het GVB werkt op vier niveaus:

  • instandhouding en duurzaam beheer met het oog op de bescherming van de visbestanden;
  • organisatie van de markten om ten behoeve van de producenten en de consumenten vraag en aanbod op elkaar af te stemmen;
  • het structuurbeleid om de visserij en de viskwekerij te helpen bij de aanpassing van hun uitrusting en organisatie aan de eisen die de kleiner geworden bestanden en de markt stellen. De steun die de EU op dit gebied verleent, loopt vooral via het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV);
  • de betrekkingen met derde landen en internationale organisaties, waarbij visserijakkoorden worden gesloten en gemeenschappelijke instandhoudingsmaatregelen worden genomen met betrekking tot de visserij op volle zee.

De Europese Unie probeert momenteel een echt maritiem beleid op te zetten. Hierin moeten het visserijbeleid, het milieubeleid en het beleid inzake de mariene industrie een plaats krijgen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven