RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Kampen mot terrorism

EU:s insatser mot terrorism ingår i det polisiära och straffrättsliga samarbetet, det vill säga avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). I artikel 83 i EU-fördraget nämns terrorism som en grov form av brottslighet.

I kampen mot terrorismen har Europeiska unionen tillgång till ett antal särskilda instrument som gör det enklare för medlemsstaternas brottsbekämpande organ att samarbeta:

  • Europol
  • Eurojust
  • Den europeiska arresteringsordern
  • Gemensamma utredningsgrupper bestående av ledande personer från medlemsstaternas polismyndigheter och, vid behov, personal från Europol.

Det finns andra instrument som är mer direkt inriktade på terroristorganisationer och deras medlemmar, t.ex. den gemensamma förteckningen över kontoinnehavare som ska användas då terroristers tillgångar ska beslagtas.

EU:s insatser mot terrorism har utvecklats i takt med omvärldens utveckling sedan terroristangreppen mot USA den 11 september 2001. EU har gjort följande:

  • Europeiska rådet samlades till ett extra möte den 21 september 2001 och antog då en handlingsplan för förstärkt polisiärt och rättsligt samarbete vid terroristbekämpning.
  • Efter attentaten i Madrid den 11 mars 2004 antog Europeiska rådet vid mötet den 25–26 mars 2004 en deklaration om solidaritet mellan medlemsstaterna, enligt vilken de är skyldiga att mobilisera alla resurser, även militära, om en medlemsstat skulle utsättas för en terroristattack.
  • Efter bombattentaten i London i juli 2005 antogs i december samma år en antiterrorstrategi som bygger på fyra principer: förebyggande, skydd, uppspårande och reaktion.

I och med införandet av Lissabonfördraget den 1 december 2009 gjordes solidaritetsartikeln permanent (artikel 222 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Den ger medlemsstaterna möjlighet att genomföra gemensamma insatser om en medlemsstat skulle utsättas för en terroristattack och begär assistans. Sådana insatser samordnas då av rådet.

Insatserna i kampen mot terrorism baserades tidigare på ett femårsprogram som antogs 2004 i Haag och sträckte sig över perioden 2005–2010. Verksamheten fortsätter nu inom ramen för Stockholmsprogrammet (2010–2014) som antogs i december 2009.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början