RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Bekæmpelse af terrorisme

EU's indsats i kampen mod terrorisme indgår i politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager, dvs. afsnit V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). I artikel 83 i traktaten er terrorisme udtrykkeligt nævnt som en form for alvorlig kriminalitet.

I EU's indsats mod terrorisme gøres der brug af en række specifikke instrumenter for at lette samarbejdet mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder.

  • Europol
  • Eurojust
  • Den europæiske arrestordre
  • Fælles efterforskningshold bestående af repræsentanter for de forskellige medlemsstaters retshåndhævende myndigheder og eventuelt repræsentanter for Europol.

Andre instrumenter har en mere direkte berøring med terrororganisationer, deres medlemmer og aktiviteter. Det er blandt andet en fælles liste over personer, hvis aktiver til terrorhandlinger skal beslaglægges.

Siden terrorangrebene på USA den 11. september 2001 har milepælene i EU's politik til bekæmpelse af terrorisme været følgende begivenheder:

  • På Det Europæiske Råds ekstraordinære møde den 21. september 2001 vedtog man en handlingsplan, der skal styrke politisamarbejdet og det retlige samarbejde vedrørende bekæmpelse af terrorismen.
  • Efter attentatet i Madrid den 11. marts 2004 vedtog Det Europæiske Råd på mødet den 25.-26. marts 2004 en erklæring, i henhold til hvilken alle medlemsstaterne af solidaritetshensyn skal mobilisere alle deres midler, herunder også militære, i tilfælde af et terroristangreb mod en af medlemsstaterne.
  • Efter attentatet i London i juli 2005 blev en strategi for bekæmpelse af terrorisme vedtaget, som bygger på forskellige fremgangsmåder: forebyggelse, beskyttelse, efterforskning og en forbedret reaktion.

Med Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 blev solidaritetsklausulen stadfæstet (artikel 222 i TEUF). Ifølge den kan medlemsstaterne iværksætte en fælles indsats, når en medlemsstat udsættes for terrorangreb, og medlemsstaten indgiver en anmodning om assistance, der koordineres i rådet.

Gennemførelsen af terroristbekæmpelsen byggede tidligere på det femårige Haag-program, som blev vedtaget i 2004, og som fastlagde prioriterede aktioner for perioden 2005-10. Indsatsen videreføres nu under Stockholm-programmet (2010-2014), der blev vedtaget i december 2009.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top