RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Rasismin ja muukalaisvihan torjunta

Ensimmäinen huomattava askel rasismin torjumiseksi oli neuvoston ja jäsenvaltioiden edustajien heinäkuussa 1996 hyväksymä päätöslauselma, jossa vuosi 1997 julistettiin rasismin vastaiseksi vuodeksi Euroopassa.

Amsterdamin sopimuksessa (1999) vahvistettiin ensimmäinen oikeusperusta kaikenlaisen sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiselle sekä rasismin ja muukalaisvihan vastaisille toimille rikosasioissa tehtävän poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön aloilla.

Neuvosto antoi kesäkuussa 2000 merkittävän direktiivin rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta. Samana vuonna se antoi myös direktiivin yhdenvertaisesta kohtelusta työssä ja ammatissa ja vuonna 2004 direktiivin naisten ja miesten yhdenvertaisesta kohtelusta työmarkkinoiden ulkopuolella. Uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattomasta yhdenvertaisesta kohtelusta vuonna 2008 tehdyn uuden direktiiviehdotuksen ohella ne täydentävät Euroopan unionin syrjinnän vastaisia oikeudellisia puitteita.

Vuonna 2000 neuvosto hyväksyi myös syrjinnän torjumista koskevan yhteisön toimintaohjelman vuosiksi 2001–2006 tukeakseen toimia, joilla ehkäistään ja torjutaan esimerkiksi rotuun tai etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää. Toimintaohjelma korvattiin työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevalla yhteisön Progress-ohjelmalla (2007–2013).

Nizzan sopimuksessa (2003) otettiin Amsterdamin sopimuksessa määrätyn rangaistusmenettelyn ohella käyttöön ennaltaehkäisy- tai varoitusmenettely. Sitä sovelletaan erityisesti ihmisoikeuksien rikkomistapauksissa, kun on kyse esimerkiksi rasismista, muukalaisvihasta ja antisemitismistä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun