RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Bekæmpelse af racisme og fremmedhad

Det første større initiativ til bekæmpelse af racisme var, da Rådet og medlemsstaternes repræsentanter i juli 1996 vedtog en resolution, hvori året 1997 blev erklæret for "Det Europæiske År mod Racisme".

Amsterdam-traktaten (1999) dannede det første retlige grundlag for at bekæmpe enhver form for forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering samt for at bekæmpe racisme og fremmedhad på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager.

I juni 2000 vedtog Rådet et vigtigt direktiv om "Gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse". Det samme år vedtog Rådet ligeledes et direktiv om ”Ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv” og i 2004 et direktiv om ”Princippet om ligebehandling af kvinder og mænd uden for arbejdsmarkedet”. Sammen med et nyt direktivforslag vedtaget i 2008 om ”ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering” udgør de Den Europæiske Unions retlige rammegrundlag for bekæmpelse af forskelsbehandling.

I 2000 vedtog Rådet også Fællesskabets handlingsprogram for bekæmpelse af forskelsbehandling (2001-2006) med henblik på bl.a. at støtte tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse. Det blev erstattet af PROGRESS-programmet (2007-2013), der er fællesskabsprogrammet for beskæftigelse og solidaritet.

Nice-traktatens (2003) blev den sanktionsmekanisme, der blev indført ved Amsterdam-traktaten, suppleret med en forebyggelses- eller advarselsmekanisme, som navnlig er rettet mod overtrædelser af menneskerettighederne, såsom racisme, fremmedhad og antisemitisme.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top