RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Kampen mot organiserad brottslighet

Kampen mot den organiserade brottsligheten ingår i det polisiära och straffrättsliga samarbetet (fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, avdelning V). Dess syfte är att ge medborgarna en hög säkerhetsnivå i området med frihet, säkerhet och rättvisa.

EU vill förebygga och bekämpa organiserad brottslighet. Dess arbete bygger på och kompletterar andra internationella organisationers.

Arbetet innebär i praktiken främst att medlemsstaternas straffrätt närmas till varandra. Europol och i viss mån Eurojust medverkar också.

Kampen mot den organiserade brottsligheten bygger på femåriga åtgärdsprogram. Det tidigare programmet antogs 2004 i Haag och ersatte Tammerforsprogrammet från 1999. Åtgärderna fortsätter under perioden 2010-14 enligt Stockholmsprogrammet från 2009.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början