RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Bekæmpelse af organiseret kriminalitet

Bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, som er et led i politisamarbejdet og det retlige samarbejde i kriminalsager (traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, afsnit V) har som mål at give borgerne et højt tryghedsniveau i et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

EU's politik har ligeledes generelt som mål at forebygge og bekæmpe organiseret kriminalitet. Denne politik bygger på og supplerer internationale organisationers indsats.

Gennemførelsen af denne politik bygger først og fremmest på en indbyrdes tilnærmelse af de nationale straffelove inden for dette område, på indsatsen fra Europol og til en vis grad også på arbejdet i Eurojust.

Femårs handlingsprogrammer er grundlag for bestræbelserne for at bekæmpe organiseret kriminalitet. Det forrige program er Haag-programmet, der blev vedtaget i 2004 som afløser for Tammerfors-programmet fra 1999. Udgangspunktet er udarbejdelsen af et strategisk koncept som fastlagt i Haag-programmet, som blev fremlagt af Kommissionen i 2005. Disse bestræbelser fortsættes i perioden 2010-14 under Stockholmprogrammet fra 2009.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top