RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Kampen mot bedrägerier

Kampen mot bedrägerier och korruption utgör en del av de allmänna ansträngningarna för att bekämpa organiserad brottslighet. Den handlar emellertid även om det mer specifika problemet att bekämpa all olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Kampen baseras huvudsakligen på följande Artikel 325 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) gäller all olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Rådet och Europaparlamentet ska efter att ha hört revisionsrätten besluta om åtgärder på detta område i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Enheten för samordning av bedrägeribekämpning (UCLAF) vid Europeiska kommissionen har sedan 1988 bekämpat sådana bedrägerier. I juni 1999 ersattes enheten av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF).

På grundval av kapitel 4 och 5 i EUF-fördraget, som behandlar polisiärt och straffrättsligt samarbete, ges även behörighet till Eurojust och Europol för att stödja medlemsstaterna i kampen mot bedrägeri och korruption.

För att förstärka EU:s insatser för bedrägeribekämpning föreslog Europeiska kommissionen i samband med regeringskonferensen i Nice (februari 2000) att det i fördragen skulle införas en rättslig grund för ett regelsystem för straffpåföljder vid fall av gränsöverskridande bedrägerier och att det skulle inrättas en offentlig EU-åklagarmyndighet med ansvar för att samordna utredningar och vidta straffrättsliga åtgärder i samband med brott mot EU:s ekonomiska intressen. Förslaget resulterade i en grönbok från december 2001 om straffrättsligt skydd av Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och inrättande av en europeisk åklagare. Artikel 86 i EUF-fördraget förskriver om upprättandet av en europeisk åklagarmyndighet från Eurojust.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början