RSS
Alfabetische index

Glossarium

Fraudebestrijding

Fraude- en corruptiebestrijding vinden niet alleen plaats binnen het algemene kader van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, maar hebben ook betrekking op het meer specifieke probleem van de bestrijding van elke illegale activiteit die de financiële belangen van de Unie schade toebrengt. Zij berusten hoofdzakelijk op artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), dat betrekking heeft op alle activiteiten die de financiële belangen van de Unie schaden en op grond waarvan de Raad en het Europees Parlement na raadpleging van de Rekenkamer maatregelen aannemen volgens de gewone wetgevingsprocedure.

Sinds juni 1999 wordt fraudebestrijding binnen de Europese Commissie uitgevoerd door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). Dit kwam in de plaats van de Eenheid voor coördinatie van de fraudebestrijding (UCLAF), die in 1988 werd opgericht.

Op grond van hoofdstukken 4 en 5 van het VWEU, die betrekking hebben op politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, zijn ook Eurojust en Europol bevoegd om lidstaten bij te staan in de bestrijding van fraude en corruptie.

Om het optreden van de EU op het gebied van fraudebestrijding te versterken, heeft de Europese Commissie tijdens de Intergouvernementele Conferentie van Nice (februari 2000) voorgesteld om hiervoor in de Verdragen een rechtsgrondslag op te nemen. Dit heeft een tweeledig doel: vaststelling van regelgeving over de strafrechtelijke vervolging van grensoverschrijdende fraude en instelling van het ambt van Europese openbare aanklager, die belast is met de coördinatie van het onderzoek en de bestrijding van misdrijven die schade berokkenen aan de financiële belangen van de Unie. Dit voorstel heeft geleid tot een groenboek (december 2001) over de strafrechtelijke bescherming van de financiële belangen van de EU, dat instelling van het ambt van Europees openbaar aanklager voorstelt. Artikel 86 van het VWEU voorziet in de instelling van een Europees openbaar ministerie op de grondslag van Eurojust.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven