RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Petostentorjunta

Petosten ja lahjonnan torjunta on osa yleistä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, mutta siihen kuuluu myös kaiken unionin taloudellisia etuja vahingoittavan laittoman toiminnan torjuminen. Petostentorjunta perustuu pääasiassa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 325 artiklaan, joka koskee unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia loukkauksia. Artiklan mukaan neuvoston ja Euroopan parlamentin tulee toteuttaa toimenpiteitä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen tilintarkastustuomioistuinta kuultuaan.

Kesäkuusta 1999 lähtien petostentorjuntaa johtaa Euroopan komissiossa Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF). OLAF korvaa vuonna 1988 käyttöön otetun petostentorjunnan koordinointiyksikön (UCLAF).

Poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa käsittelevien SEUT:n 4 ja 5 luvun perusteella myös Eurojustille ja Europolille annetaan toimivalta tukea jäsenvaltioita petosten ja lahjonnan torjunnassa.

Jotta yhteisön toimintaa petosten torjumiseksi voitaisiin vahvistaa, Euroopan komissio ehdotti Nizzan hallitustenvälisen konferenssin yhteydessä (helmikuu 2000), että perussopimuksiin sisällytettäisiin oikeusperusta, jonka nojalla voitaisiin luoda säännöt rajat ylittäviä petoksia koskevien rikossyytteiden nostamiselle, ja että perustettaisiin Euroopan syyttäjäviranomainen, jonka tehtävänä olisi koordinoida unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia tutkimuksia ja syytetoimia. Ehdotus johti vihreän kirjan julkaisemiseen (joulukuu 2001) yhteisön taloudellisten etujen rikosoikeudellisesta suojaamisesta. Vihreässä kirjassa ehdotettiin Euroopan syyttäjäntoimen perustamista. SEUT:n 86 artiklassa määrätään Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta Eurojustin pohjalta.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun