RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Bekæmpelse af svig

Bekæmpelse af svig og korruption er et led i de generelle bestræbelser på at bekæmpe organiseret kriminalitet, men indgår også i den mere specifikke indsats til bekæmpelse af alle former for ulovlig virksomhed, der skader Unionens finansielle interesser. Indsatsen er hovedsaglig baseret på Artikel 325 af traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der vedrører svig til skade for Fællesskabets finansielle interesser, og som bestemmer, at Rådet og Europa-Parlamentet træffer foranstaltninger på området efter den almindelige lovgivningsprocedure efter høring af Revisionsretten.

Siden juni 1999 har Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) under Europa-Kommissionen forestået indsatsen til bekæmpelse af svig. Forløberen for OLAF var Kommissionens enhed for koordinering af svigbekæmpelse (UCLAF), som blev oprettet i 1988.

På grundlag af kapitel 4 og 5 af TEUF, som vedrører politi- og juridisk samarbejde i kriminalsager, gives Eurojust og Europol også kompetence til at støtte medlemsstaterne i kampen mod svig og korruption.

For at styrke EU's indsats til bekæmpelse af svig foreslog Europa-Kommissionen under regeringskonferencen i Nice i februar 2000, at der i traktaterne indføres hjemmel til at fastsætte regler om strafferetlig forfølgelse af svig på tværnationalt plan, og at der oprettes en europæisk anklagemyndighed, der skal have til opgave at koordinere efterforskninger og vedtage strafferetlige foranstaltninger mod lovovertrædelser til skade for EU's finansielle interesser. Forslaget resulterede i en grønbog i december 2001 om strafferetlig beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og oprettelse af en europæisk anklagemyndighed. Artikel 86 af TEUF tillader oprettelse af en europæisk anklagemyndighed ud fra Eurojust.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top