RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Kampen mot narkotika

Kampen mot narkotika omfattar en lång rad insatser, främst förebyggande av narkotikamissbruk och kamp mot olaglig narkotikahandel. Den rättsliga grunden för EU:s åtgärder varierar beroende på vilken typ av åtgärd det gäller.

Kampen mot olaglig narkotikahandel har genom Amsterdamfördraget blivit ett av målen i avdelning VI i EU-fördraget och hör alltså hemma inom polissamarbete och straffrättsligt samarbete.

Förebyggande av narkotikamissbruk faller under artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) där det fastställs att " Unionen ska komplettera medlemsstaternas insatser för att minska narkotikarelaterade hälsoskador, inklusive upplysning och förebyggande verksamhet ".

Europeiska rådet godkände i december 2004 en europeisk strategi för narkotikabekämpning för 2005-2012. Strategin bygger på två handlingsplaner, en för perioden 2005-2008 och en för 2008-2012.

Kampen mot olaglig narkotikahandel sköts av Europols narkotikaenhet. Denna underrättelseenhet ska underlätta polis- och tullsamarbetet mellan medlemsländerna.

Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, som har sitt säte i Lissabon, ska förse EU med objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter så att EU och medlemsländerna får en överblick över narkotika- och missbruksproblemen och deras konsekvenser.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början