RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeiska unionens externa befogenheter

Europeiska unionens (EU) externa befogenheter utövas dels av EU, dels av medlemsstaterna. Dessa befogenheter, så kallade exklusiva befogenheter, utövas endast av unionen (t.ex. den gemensamma jordbrukspolitiken) medan så kallade delade befogenheter delas med medlemsstaterna (t.ex. transportpolitiken).

Denna åtskillnad har huvudsakligen definierats genom EG-domstolens rättspraxis och grundar sig på principen om underförstådda befogenheter. Denna princip går ut på att externa befogenheter kan härledas från en explicit inre befogenhet. Denna praxis är inskriven i artikel 216 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där det slås fast att unionen har befogenhet att sluta avtal då:

  • fördragen föreskriver det (exklusiva befogenheter)
  • ingåendet av ett avtal är nödvändigt för att förverkliga något av de mål som avses i fördragen
  • ingåendet av ett avtal föreskrivs i någon rättsligt bindande akt
  • ingåendet av ett avtal kan komma att inverka på gemensamma regler eller räckvidden för dessa.

Se:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början