RSS
Alfabetische index

Glossarium

Externe bevoegdheden van de Europese Unie

De externe bevoegdheden van de Europese Unie (EU) kunnen worden ingedeeld volgens de wijze waarop zij tussen de EU en de lidstaten zijn verdeeld. Deze bevoegdheden zijn "exclusief" als zij volledig door de Unie worden uitgeoefend (bv. het gemeenschappelijk landbouwbeleid) en "gedeeld" als zij ofwel door de lidstaten ofwel door de Unie kunnen worden uitgeoefend (bv. het vervoerbeleid).

Deze indeling, die is vastgelegd in de rechtspraak van het Hof van Justitie, is gebaseerd op de leer van de impliciete bevoegdheden, op grond waarvan de externe bevoegdheid uit een expliciete bevoegdheid op het interne vlak voortvloeit. Deze rechtspraak stoelt op artikel 216 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, waarin is vastgesteld dat de Unie bevoegd is om een overeenkomst te sluiten wanneer:

  • de verdragen dat voorzien (exclusieve bevoegdheid);
  • dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een van de in de verdragen vastgestelde doelstellingen;
  • dat voorzien is in een juridisch bindend besluit;
  • de overeenkomst gevolgen kan hebben voor de gemeenschappelijke regels of er de reikwijdte van kan veranderen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven