RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Kommittéer och arbetsgrupper

Under hela lagstiftningsprocessens gång finns det kommittéer som ska biträda gemenskapsinstitutionerna. Således rådfrågar kommissionen regelbundet expertkommittéer innan den börjar utarbeta nya lagstiftningsförslag. Dessa kommittéer består av representanter för grupper som berörs av förslaget, experter från den privata sektorn och från de nationella förvaltningarna, och de ger kommissionen en möjlighet att vara öppen för vad de berörda kan känna inför eventuella nya regler. De täcker tillsammans alla unionens åtgärdsområden.

På Europaparlamentet finns olika permanenta utskott som organiserar parlamentsledamöternas arbete. Vissa kommittéer har inrättats eftersom fördragen kräver det (kommittén för inre säkerhet, artikel 71 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Andra är s.k. ad hoc-kommittéer, som kulturkommittén, som går igenom förslag som gäller kulturellt samarbete, förbereder rådets arbete och ser till att verksamheten följs upp. Kommittéerna består av företrädare för medlemsstaternas statsförvaltningar och en ledamot av kommissionen. På samma sätt förbereder olika arbetsgrupper Corepers arbete. Vissa arbetsgrupper har tillsatts tillfälligt för att behandla ett visst ärende, medan det finns ett hundratal arbetsgrupper för särskilda sektorer som sammanträder regelbundet.

En antagen rättsakt medför allmänna principer som måste följas. Det kan behövas mer detaljerade genomförandebestämmelser för att dessa principer ska kunna tillämpas. I så fall sägs det i rättsakten att kommissionen ska inrätta en kommitté för att vidta lämpliga åtgärder. Dessa kommittéer består av experter som medlemsstaterna utsett och har kommissionens företrädare som ordförande. De omfattas i de flesta fall av de regler som fastställdes genom rådets beslut av den juli 2006, det s.k. kommittologibeslutet. Dessa kommittéer finns huvudsakligen på följande områden: industri, sociala frågor, jordbruk, miljö, inre marknaden, forskning och utveckling, konsumentskydd och livsmedelssäkerhet.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början