RSS
Alfabetische index

Glossarium

Comités en werkgroepen

In alle fasen van de wetgevingsprocedure zijn comités actief die de communautaire instellingen bijstaan. Zo raadpleegt de Commissie regelmatig deskundigencomités alvorens een nieuw wetgevingsvoorstel uit te werken. Deze comités, die zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken sectoren, onafhankelijke deskundigen of deskundigen die afkomstig zijn van de nationale overheidsdiensten, stellen de Commissie in staat rekening te houden met de belangen van de doelgroepen waarvoor een eventuele regelgeving is bestemd. Samen dekken ze alle actiegebieden van de Europese Unie.

Ook de Raad wordt bijgestaan door comités en werkgroepen die zijn besluiten voorbereiden. Het bestaan van bepaalde comités is voorzien in de verdragen (comité binnenlandse veiligheid, artikel 71 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Andere comités worden "ad hoc" opgericht zoals het comité Culturele Zaken dat de voorstellen inzake culturele samenwerking evalueert, de werkzaamheden van de Raad voorbereidt en op de follow-up van de uitgevoerde acties toeziet. Deze comités worden gevormd door vertegenwoordigers van de overheidsdiensten van de lidstaten en door een vertegenwoordiger van de Commissie. Daarnaast bestaan verschillende werkgroepen die voorbereidende werkzaamheden voor het Coreper (Comité van Permanente Vertegenwoordigers) verrichten. Een aantal van deze werkgroepen wordt op tijdelijke basis opgezet om een specifiek dossier te behandelen, maar daarnaast bestaan er circa honderd werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor een specifieke sector en die regelmatig bijeenkomen.

Een goedgekeurde wettekst bevat algemene beginselen die in acht moeten worden genomen. Soms zijn gedetailleerdere uitvoeringsmaatregelen nodig om deze beginselen toe te passen. In dat geval bepaalt de tekst dat bij de Commissie een comité wordt opgericht dat passende maatregelen moet vaststellen. De werking van deze comités, die zijn samengesteld uit door de lidstaten aangewezen deskundigen en die door de Commissie worden voorgezeten, wordt grotendeels geregeld door het besluit van de Raad van juli 2006, het zogenaamde "comitologie-besluit". Er zijn comités in de sectoren industrie, sociale zaken, landbouw, milieu, interne markt, onderzoek en ontwikkeling, consumentenbescherming en voedselveiligheid.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven