RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Komiteat ja työryhmät

Lainsäädäntötyön kaikissa vaiheissa on mukana komiteoita, joiden tehtävänä on avustaa yhteisön toimielimiä. Komissio kuulee säännöllisesti asiantuntijakomiteoita ennen uuden säädösehdotuksen laatimista. Komiteat koostuvat niiden tahojen edustajista, joita säädösehdotus koskee, sekä yksityisistä tai jäsenvaltioiden hallintoelinten asiantuntijoista, ja komission on niiden avulla mahdollista ottaa huomioon säädökseen liittyvät ongelmat. Komiteoita toimii kaikilla Euroopan unionin toiminta-aloilla.

Myös neuvostoa avustavat sen päätöksiä valmistelevat komiteat ja työryhmät. Joidenkin komiteoiden perustamisesta määrätään perustamissopimuksissa (sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvä komitea, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 71 artikla). Toisia komiteoita on perustettu tarpeen mukaan, esimerkiksi kulttuuriasiain komitea, joka arvioi kulttuuriyhteistyötä koskevia ehdotuksia, valmistelee neuvoston kokouksia ja huolehtii jatkotoimenpiteistä. Komiteoihin kuuluu jäsenvaltioiden hallinnon edustajia sekä yksi komission jäsen. Erilaiset työryhmät valmistelevat myös Coreperin työtä. Jotkin niistä on perustettu väliaikaisesti tiettyä asiaa käsittelemään. Noin satakunta alakohtaista ryhmää kokoontuu säännöllisesti.

Säädöksen hyväksymisestä seuraa, että on noudatettava tiettyjä yleisperiaatteita. Näiden periaatteiden soveltaminen saattaa edellyttää tarkempia täytäntöönpanotoimenpiteitä. Tällöin säädökseen on kirjattu komission alaisen komitean perustaminen tarvittavien päätösten tekemiseksi. Komiteat koostuvat jäsenvaltioiden nimittämistä asiantuntijoista ja niitä johtaa komissio. Komiteat toimivat pääasiassa neuvoston heinäkuussa 2006 tekemään "komitologiapäätökseen" kirjattujen sääntöjen mukaisesti. Nämä komiteat käsittelevät erityisesti teollisuuteen, sosiaaliasioihin, maatalouteen, ympäristöön, sisämarkkinoihin, tutkimukseen ja kehittämiseen, kuluttajasuojaan sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyviä asioita.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun