RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Komitéer, udvalg og arbejdsgrupper

På alle trin i lovgivningsprocessen bistås EU-institutionerne i deres arbejde af udvalg/komitéer. Kommissionen konsulterer således jævnligt ekspertudvalg, inden der udarbejdes et nyt lovgivningsforslag. Disse udvalg, der består af repræsentanter for de berørte kredse, private eksperter eller eksperter fra myndighederne i medlemsstaterne, giver Kommissionen mulighed for at være åben over for de bekymringer, målgruppen for en ny lovgivning nærer. Udvalgene dækker alle Den Europæiske Unions politikområder.

Rådet bistås ligeledes af komitéer, udvalg og arbejdsgrupper, der forbereder beslutningerne. Visse udvalg/komitéer er traktatbestemte (komitéen for indre sikkerhed, artikel 71 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Andre er ad hoc-udvalg som for eksempel kulturudvalget, der vurderer forslag vedrørende kultursamarbejde, tilrettelægger Rådets arbejde og sørger for opfølgning på de resulterende foranstaltninger. Disse udvalg består af repræsentanter for medlemsstaternes myndigheder samt af et medlem af Kommissionen. Parallelt hermed udfører forskellige arbejdsgrupper forberedende arbejde for Coreper. Nogle af disse grupper er oprettet midlertidigt for at behandle en bestemt sag, men hen ved hundrede arbejdsgrupper er tilknyttet bestemte områder og holder jævnligt møder.

Med vedtagelsen af en retsakt indføres der nogle generelle principper, der skal overholdes, men for at sikre, at de overholdes, kan det blive nødvendigt med nogle mere detaljerede gennemførelsesbestemmelser. I sådanne tilfælde indeholder retsakten bestemmelse om oprettelse af en komité eller et udvalg i Kommissionen til at træffe de fornødne beslutninger. Disse komitéer/udvalg, der består af eksperter, som er udpeget af medlemsstaterne, og som ledes af Kommissionen, er for størstepartens vedkommende omfattet af reglerne i Rådets såkaldte komitologiafgørelse fra juli 2006. Sådanne komitéer/udvalg findes hovedsagelig inden for områderne industri, social- og arbejdsmarkedspolitik, landbrug, miljø, det indre marked, forskning og udvikling, forbrugerbeskyttelse og levnedsmiddelsikkerhed.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top