RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Uforholdsmæssigt store underskud

Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud er beskrevet i artikel 126 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som fastslår, at medlemsstaterne skal undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud.

Kommissionen vurderer situationen, men det er Rådet, der afgør, om der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud. Kommissionen, som udarbejder en særlig rapport, tager ved sin vurdering hensyn til alle relevante forhold (konjunkturforhold, reformer mv.), der er bestemmende for, om der er tale om et uforholdsmæssigt stort underskud.

Fastslår Rådet, at en medlemsstat har et uforholdsmæssigt stort underskud, retter det allerførst henstillinger til den pågældende medlemsstat, som skal bringe situationen til ophør inden for en given frist. Undlader medlemsstaten at rette sig efter Rådets henstillinger, kan Rådet pålægge medlemsstaten at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at reducere underskuddet. Rådet kan i givet fald iværksætte sanktioner eller pålægge bøder og opfordre Den Europæiske Investeringsbank (EIB) til at tage sin udlånspolitik over for den pågældende medlemsstat op til fornyet overvejelse.

Referenceværdien for, om der foreligger et offentligt underskud, udgør 3 % af bruttonationalproduktet (BNP). Rådet vedtog i 1997 en forordning for at fremskynde og afklare gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top