RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europol (Europeiska polisbyrån)

Europol är ett EU-organ med ansvar för att förbättra samarbetet mellan medlemsländernas polis- och tullmyndigheter och brottsbekämpande organ.

Idén om en europeisk polisbyrå väcktes redan vid EU-toppmötet i Luxemburg i juni 1991. Europol inrättades genom Maastrichtfördraget och började sin verksamhet i januari 1994 under namnet Europols narkotikaenhet (EDU). Konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå undertecknades i juli 1995 och trädde i kraft den 1 oktober 1998.

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 faller nu Europols villkor under fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (avdelning V – Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa). Dessutom ersattes Europol-konventionen av ett beslut från rådet den 1 januari 2010.

Europol har till uppgift att bekämpa allvarlig kriminalitet och terrorism men är ingen europeisk polisstyrka i egentlig mening. Europol är till för att hjälpa medlemsländerna i kampen mot kriminalitet. Konkret ska Europol underlätta informationsutbytet mellan de olika nationella myndigheterna och utarbeta rapporter och analyser om brottsligheten i Europa. Europol deltar i gemensamma undersökningsgrupper som består av medlemsländernas polismyndigheter och förser dem med den information de behöver på plats.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början