RSS
Alfabetische index

Glossarium

Europol (Europese Politiedienst)

Europol is een Europees agentschap dat tot taak heeft de samenwerking tussen de politie- en de rechtshandhavingsdiensten van de lidstaten te verbeteren.

Het idee van een Europese politiedienst kwam al in juni 1991 ter sprake op de Europese Raad van Luxemburg. Overeenkomstig het Verdrag van Maastricht is die politiedienst in januari 1994 in werking getreden onder de naam "Europol-drugseenheid" (EDE). De overeenkomst tot oprichting van Europol werd in juli 1995 ondertekend en is op 1 oktober 1998 in werking getreden.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 vallen de rechtsbepalingen met betrekking tot Europol onder het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (titel V – De ruimte van vrijheid, veiligheid en recht). Bovendien werd de Europol-overeenkomst op 1 januari 2010 vervangen door een besluit van de Raad.

De dienst is bevoegd voor de bestrijding van ernstige criminaliteit en terrorisme, maar is geen Europese politiedienst in eigenlijke zin. Het is een dienst die de lidstaten in staat stelt criminaliteit beter te bestrijden. In de praktijk vergemakkelijkt Europol de overdracht van informatie tussen de nationale diensten en levert het deze diensten ook misdaadanalyses. Europol neemt deel aan gemeenschappelijke onderzoeksteams van de diensten uit de verschillende lidstaten door hen ter plaatse de nodige informatie te verstrekken.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven