RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Europol (Den Europæiske Politienhed)

Europol er et EU-agentur med ansvar for at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaternes politimyndigheder og retshåndhævelsestjenester.

Idéen om en europæisk politienhed blev lanceret første gang på EU-topmødet i Luxembourg i juni 1991. Europol blev oprettet ved Maastricht-traktaten og startede sit virke i januar 1994 under navnet "Europols Narkotikaenhed". Konventionen om oprettelse af Europol blev undertegnet i juli 1995, og den trådte i kraft den 1. oktober 1998.

Med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten den 1. december 2009 kommer bestemmelserne om Europol nu ind under traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (afsnit V – Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed). Ydermere har en rådsbeslutning erstattet Europolkonventionen per 1. januar 2010.

Europol har til opgave at bekæmpe alvorlig kriminalitet og terrorisme, men er ikke et egentligt europæisk politi. Det er et redskab, medlemsstater kan benytte sig af i kampen mod kriminalitet. Konkret skal Europol lette udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente nationale myndigheder og udarbejde kriminalitetsanalyser for disse. Europol deltager i de fælles efterforskningshold, der oprettes af medlemsstaternes myndigheder, og tilvejebringer de oplysninger, de har brug for.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top